વરસાદી રાતના વહેણનો આલમ…….!!

    🕛🕧🕐🕜🕑🕝🕒🕞🕓🕟🕔🕕 અકારણે બસ આ એહસાસમાં ઓગળી જવા માંગુ છું, ચાન્દની તળપમા સળગી જવા માંગુ છું, જમીને અનુભવેલા ચુંબનમાં મોહી જવા માંગુ છું, અજાણી પળમાં અદ્ગશ્ય થઈ જવા માંગુ…

ખરુ પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ

લગભગ બધી વસ્તુઓ પર 200% કરતાં પણ વધુ માલિકી હોય છે, આપણી કુટેવો પર પણ મોટા ભાગે પ્રોત્સાહનના વાદળો હોય છે, મહારાણીઓથી પર ઠાઠ-માઠ હોય છે, મમ્મીના વઢવાની વિરુદ્ધ આખી…

‘સ્મિતનું સાદુંરૂપ’

"હેલો ડીયર!તું ક્યાં છે, તું કોઈ દિ' વેલી ન'ય આવતી" સીતા ગુસ્સામાં તેની સખી આશાને ફોનમાં બોલી."સોરી સોરી સોરી યાર.....હું,રાધિકા અને પિયા બસ પાંચ મિનિટમાં જ આયા બકા" આશાઍ ફોનમાં…