વરસાદી રાતના વહેણનો આલમ…….!!

 

 

🕛🕧🕐🕜🕑🕝🕒🕞🕓🕟🕔🕕

અકારણે બસ આ એહસાસમાં ઓગળી જવા માંગુ છું,

ચાન્દની તળપમા સળગી જવા માંગુ છું,

જમીને અનુભવેલા ચુંબનમાં મોહી જવા માંગુ છું,

અજાણી પળમાં અદ્ગશ્ય થઈ જવા માંગુ છું,

ગયેલા અંધકારને સહસ્મિત વધાવી લેવા માંગુ છું,

ઓજલ અશ્રુઓની કિનારી બનવા માંગુ છું,

ખબર નહીં બસ પણ કેમ,

‘અતીફી’આજ લાગણીઓનો ઉકળાટ લખી કાઢવા માંગુ છું!

       

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s